ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az  oldal üzemeltetője adatkezelőként: Ingatlan Budafok Ingatlanforgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
(Rövidítve: IBISZK Kft. )

 Az üzemeltető adatai:

Név: Ingatlan Budafok Ingatlaniroda

Székhely: 1222 Budapest, Gádor utca 142.

Telephely: 1221 Budapest, Mikes utca 1. fsz. 3.

Adószám:11823551-2-43

Cégjegyzékszám:01-09-678484

Tel: +36-30-250-4987 

Web:www.ingatlanbudafok.hu

E-mail cím: ny.tibor@ingatlanbudafok.hu 

Adatvédelmi  kapcsolattartó:  Nyegrutz Tibor,  e-mail: ny.tibor@ingatlanbudafok.hu

Hatósági engedély : Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői tevékenység nyilvántartási száma:  C00645/2011. 

 I. BEVEZETÉS

Az IBISZK Kft., mint  adatkezelő (Adatkezelő) az  alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben  megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen  az alábbiakkal: 

Jelen  szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az  alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

GDPR,  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében  történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános  Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)

az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011.  évi CXII. törvény (Info. tv.),  

2000. évi C.  törvény - a számvitelről (Számv.  tv.);

2001. évi  CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  egyes kérdéseiről (Eker.  tv.);

2008. évi  XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető  feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése  lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az  adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.

Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:

„személyes adat”:  azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)  vonatkozó bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes  személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely  azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító  vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy  több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”:  a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,  így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás  vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés  továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel  útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve  megsemmisítés.

„adatkezelő”:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és  eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az  adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog  határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is  meghatározhatja.

„adatfeldolgozó”:  az  a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat  kezel.

„adatvédelmi incidens”: a  biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon  kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,  elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz  való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

II.  JOGALAPOK AZ  IBISZK Kft. ADATKEZELÉSE SORÁN

A személyes  adatok  IBISZK Kft.  általi  felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:

Bizonyos  személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi  előírás elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont).  Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása  megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény  törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára,  hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze,  és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.

Szintén ilyen  törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes  korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől  megrendelt reklámmegjelenés körében.

Személyes  adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli  bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a számvitelről  szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. 

Lentebb  tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy  más törvény rendelkezésén.

Egyes  személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy, mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során  szükséges (Rendelet  6. cikk (1) bek. b) pont).  

Az Adatkezelő  ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az  ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez, ill.  megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely  adatait kezeli az Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen  adatokat a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez meg kell  adnia. Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor  a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése megnehezül.

Az Adatkezelő  honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezés során  megadott adatok kezelése az Önnel kötendő, foglalkoztatásra irányuló  szerződés megkötéséhez vezető folyamat (álláspályázatok elbírálása,  szerződéskötés) során szükséges.

Lentebb  tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése szükséges szerződés  teljesítéséhez, vagy a szerződéskötéshez vezető folyamat során. 

Vannak olyan  személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján  (Rendelet  6. cikk (1) bek. a) pont) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött  megbízási szerződés aláírásával vagy vételi/eladási ajánlat  Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az  Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes  adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes,  telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot  eladó/kiadó ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és  ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak  kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján  elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill.  segítő szolgáltatások).

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

A fentieken  túl, a felvett személyes adatokat az IBISZK Kft. adott  esetben  akkor  is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges  (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont), de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei  vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

III.  ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK

Az Adatkezelő  többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes  adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat  adatkezelést:

Ingatlanközvetítési,  értékbecslési tevékenység: az IBISZK Kft. megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.

Hirdetési szolgáltatás:  az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést  rendelhetnek meg az IBISZK Kft.  honlapján az alábbi feltételekkel. Az IBISZK Kft. honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést. A  hirdetés időtartama: amíg az érintett megrendelő a hirdetésfelvételi  űrlapon azt kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által  önkéntesen megadott adatok szerepelnek.

A hirdetések  URL-je: https://ingatlanbudafok.hu/.....

Statisztikai  és értékesítési adatbázis képzése:  az IBISZK Kft.  belső nyilvántartás,  ingatlanpiaci elemzések készítése céljából, az értékesítés elősegítésére, ill. értékbecslés céljából  statisztikai és értékesítési adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá a hirdetésekből és az eladással kapcsolatos  adatokból. 

Álláshirdetés:  Az IBISZK Kft. honlapján lehetőség van álláskeresőknek jelentkezni, amennyiben  ez külön jelzésre kerül.

A személyes  adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az  adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes  tájékoztatást. 

Érintett

Kezelt    adatok

Adatkezelés    célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

A    Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont

 

Pmtv. 7-9. §

Az adatrögzítéstől számított 8 évig

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím,

telefonszám, e-mail cím

 

Az    ingatlan következő adatai: eladó/bérbadó ingatlan címe és    helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház,    telek), eladási ár/bérleti díj, építés éve, fekvés (belterület,    külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított,    használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület    (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód,    szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült    fényképfelvételek, alaprajz. 

Szükséghez képest az

az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.

Ingatlanközvetítésre,    ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az    eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az    adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése.

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont

Az    adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb,    akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

adóazonosító    jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail    cím, ingatlan helyrajzi száma, vételár

Az    eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti    szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges    adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával.

Rendelet    6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes    hozzájárulás)

Az    adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől    számított 5 évig.

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

Az    ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám    nélkül)  és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház,    társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás    időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési    állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó,    bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület),    építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan    külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek,    alaprajz. 

Szükséghez képest az

az    ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.

Az    ingatlan adatainak statisztikai és értékesítési adatbázis képzés    és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve,    házszám.

Rendelet    6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az    érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az    adatrögzítéstől számított 10 évig.

Ajánlattevő

Vevő/bérlő

családi    és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont

 

Pmtv. 7-9. §

Az    adatrögzítéstől számított 8 évig

Ajánlattevő

Vevő/bérlő

családi    és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre    szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a    vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés    megkötésének elősegítése

Rendelet    6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az    adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Ajánlattevő

Vevő/bérlő

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme,    ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és    száma

adóazonosító    jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím

Az    eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti    szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges    adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával.

Rendelet    6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az    adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Megtekintő

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre    szóló megbízás teljesítése (az ingatlan bemutatás megtörténtének    rögzítse, a megtekintett ingatlannal kapcsolatban tájékoztatás, az    eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása) 

Rendelet    6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az    adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt

Név;    telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos    információk: ingatlan vételára/bérleti díja, ingatlan    elhelyezkedése, jellege, fekvése, hasznos alapterülete, építési    módja, komfortfokozata, fűtési módja, szobaszáma, ill. építési    telek területe

Tájékoztatás,    érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az érdeklődőnek megfelelő    ingatlan keresése, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti    kapcsolat létrehozása.

Rendelet    6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az    adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, kivéve ha a határidő    letelte előtt Ön másként rendelkezik (például kéri, hogy az    adatkezelő az ingatlan keresést folytassa)

Hirdető

Név,    lakcím/székhely, adószám (ha van) 

 

 

Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján.

 

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont

 

Grtv.    5. §

A hirdetés közzétételétől számított 5 évig

 

Hirdető

Név,    e-mail cím, telefonszám

Az    ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület    neve, emelet), ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás,    építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési    mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség,    irányár/bérleti díj, fényképfelvételek, hirdetés szövege.

Hirdetési    szolgáltatás nyújtására vonatkozó megrendelés teljesítése az    Adatkezelő honlapján.

Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Hirdető

Az    ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület    neve, emelet),  ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás,    építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési    mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség,    irányár, fényképfelvételek

Az    ingatlan és a hirdetés adatait statisztikai és értékesítési    adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni.

Rendelet    6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az    érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az    adatrögzítéstől számított 10 évig.

Álláshirdetésre jelentkező

A    jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám.

 

A    jelentkező által esetlegesen magadott: lakcím, születési hely,    idő, anyja neve, iskolai végzettség, nyelvismeret, előző    munkahely(ek).

Álláshely    betöltése, amelynek keretében:

álláspályázatok    értékelése, elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése,    kiválasztott jelölttel szerződéskötés 

Rendelet    6. cikk (1) bek. b) pont

(önkéntes hozzájárulás)

A    jelentkezők adatait az Adatkezelő az álláshely betöltéséig kezeli

A táblázatban használt fogalmak:

Ingatlan  tulajdonos (eladó)”:  olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan  tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl.  haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az  Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek  meghatalmazottja.

Vevő, ajánlattevő”:  olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi  ajánlatot tett.

Megtekintő”:  olyan  személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette 

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt”:  a fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon,  elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik,  ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi  érdeklődés céljából, ill. aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként  jelentkezik. 

Hirdető”:  olyan érintett, aki az  IBISZK Kft. hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.

Álláshirdetésre  jelentkező”:  a honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.   

IV.  ADATFELDOLGOZÓINK

- A weboldal üzemeltetés, valamint a tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Port Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út. 60.,  telefon: +36-96-566-095,  email cím: :info@webtar.hu, honlap:www.webtar.hu)végzi.

- E–számla esetében, az elektronikus számla rendszer üzemeltetője a KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető, email cím: info@szamlazz.hu, honlap: www.szamlazz.hu) végzi.  

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

 V.  AZ  ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az adatkezelés  ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő  cég vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik  munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés  szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik  olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő  részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatainak  ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges. 

VI. AZ  ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes  adatok biztonságát az IBISZK Kft. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen  hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.  Az IBISZK Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező  adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a  szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

VII. AZ  ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön, mint érintett kérelmezheti az IBISZK Kft-től, mint Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz  való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének  korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése  ellen.

Ön  jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes  adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt,  hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, valamint  nem érinti azon adatokat, amelynek kezelésére az Adatkezelő  jogszabály alapján köteles vagy jogosult.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az  Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön  rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az  adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat  fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az  információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell  rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

A személyes adatot törölni kell, ha:

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön jogosult  arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható  formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat  egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az  Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlel, és az adatvédelmi incidens  valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és  szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt  az adatvédelmi incidensről.

A fenti  ügyekben kérelmét benyújthatja az IBISZK Kft-hez (székhely:  1222 Budapest, Gádor utca 142.,  telefonszám: +36-30-680-5325,  e-mail: ibiszk@ingatlanbudafok.hu).  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem  nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség  esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek  számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A  határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak  megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül  tájékoztatja önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a  tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni,  kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.huhonlap: http://www.naih.hu

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.